top of page

Αντίκτυπος Βιωσιμότητας για ΣΒΑ

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) είναι μια συλλογή 17 αλληλένδετων παγκόσμιων στόχων που έχουν σχεδιαστεί για να αποτελέσουν ένα «σχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους» που τέθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2015 και στοχεύουν στην πλήρη εφαρμογή του έως το 2030.  

 

Οι 17 ΣΒΑ και οι 169 στόχοι αποτελούν επείγουσα έκκληση για δράση από όλες τις χώρες – ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες – σε μια παγκόσμια εταιρική σχέση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους ΣΒΑ, ανατρέξτε στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ( https://sdgs.un.org/ )

E-WEB-Goal-01.png

1.

Τέλος στη φτώχεια σε όλες τις μορφές της παντού

1.1 - Έως το 2030, εξάλειψη της ακραίας φτώχειας για όλους τους ανθρώπους παντού, που επί του παρόντος υπολογίζεται ως άνθρωποι που ζουν με λιγότερο από 1,25 $ την ημέρα
1.2 - Έως το 2030, μείωση τουλάχιστον κατά το ήμισυ του ποσοστού ανδρών, γυναικών και παιδιών όλων των ηλικιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας σε όλες τις διαστάσεις της σύμφωνα με τους εθνικούς ορισμούς
1.3 - Εφαρμογή κατάλληλων εθνικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας και μέτρων για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ορόφων, και έως το 2030 επίτευξη ουσιαστικής κάλυψης των φτωχών και των ευάλωτων
1.4 - Έως το 2030, να διασφαλιστεί ότι όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες, ιδίως οι φτωχοί και οι ευάλωτοι, έχουν ίσα δικαιώματα σε οικονομικούς πόρους, καθώς και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, ιδιοκτησία και έλεγχο της γης και άλλων μορφών ιδιοκτησίας, κληρονομιάς, φυσικών πόρων , κατάλληλες νέες τεχνολογίες και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μικροχρηματοδοτήσεων
1.5 - Έως το 2030, οικοδομήστε την ανθεκτικότητα των φτωχών και όσων βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις και μειώστε την έκθεση και την ευαλωτότητά τους σε ακραία φαινόμενα που σχετίζονται με το κλίμα και άλλους οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κραδασμούς και καταστροφές
1.α - Εξασφάλιση σημαντικής κινητοποίησης πόρων από διάφορες πηγές, μεταξύ άλλων μέσω ενισχυμένης αναπτυξιακής συνεργασίας, προκειμένου να παρασχεθούν επαρκή και προβλέψιμα μέσα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, για την εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών για τον τερματισμό της φτώχειας σε όλες τις χώρες διαστάσεις
1.β - Δημιουργία υγιών πλαισίων πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, με βάση αναπτυξιακές στρατηγικές υπέρ των φτωχών και ευαισθητοποιημένων ως προς το φύλο, για την υποστήριξη της ταχείας επένδυσης σε δράσεις εξάλειψης της φτώχειας

E-WEB-Goal-02.png

2.

Τερματίστε την πείνα, επιτύχετε επισιτιστική ασφάλεια και βελτιωμένη διατροφή και προωθήστε τη βιώσιμη γεωργία

2.1 - Έως το 2030, τερματισμός της πείνας και εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των ανθρώπων, ιδιαίτερα των φτωχών και των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των βρεφών, σε ασφαλή, θρεπτική και επαρκή τροφή όλο το χρόνο
2.2 - Έως το 2030, τερματισμός όλων των μορφών υποσιτισμού, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης, έως το 2025, των διεθνώς συμφωνηθέντων στόχων για την καθυστέρηση και τη σπατάλη σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών, και την αντιμετώπιση των διατροφικών αναγκών των εφήβων κοριτσιών, των εγκύων και θηλαζουσών γυναικών και των ηλικιωμένων
2.3 - Έως το 2030, διπλασιασμός της γεωργικής παραγωγικότητας και των εισοδημάτων των παραγωγών τροφίμων μικρής κλίμακας, ιδίως των γυναικών, των αυτόχθονων πληθυσμών, των οικογενειακών αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, μεταξύ άλλων μέσω ασφαλούς και ισότιμης πρόσβασης στη γη, σε άλλους παραγωγικούς πόρους και εισροές, στη γνώση, στην οικονομική υπηρεσίες, αγορές και ευκαιρίες για προστιθέμενη αξία και απασχόληση εκτός της γεωργίας
2.4 - Έως το 2030, εξασφαλίστε βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων και εφαρμόστε ανθεκτικές γεωργικές πρακτικές που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την παραγωγή, συμβάλλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων, ενισχύουν την ικανότητα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ακραίες καιρικές συνθήκες, ξηρασία, πλημμύρες και άλλες καταστροφές και βελτιώνουν προοδευτικά τη γη και ποιότητα του εδάφους
2.5 - Έως το 2020, διατηρήστε τη γενετική ποικιλότητα των σπόρων, των καλλιεργούμενων φυτών και των εκτρεφόμενων και εξημερωμένων ζώων και των συναφών άγριων ειδών τους, μεταξύ άλλων μέσω χρηστής διαχείρισης και διαφοροποιημένων τραπεζών σπόρων και φυτών σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, και προωθήστε την πρόσβαση και τη δίκαιη και δίκαιη κατανομή των οφελών που προκύπτουν από τη χρήση γενετικών πόρων και της σχετικής παραδοσιακής γνώσης, όπως έχει συμφωνηθεί διεθνώς
2.α - Αύξηση των επενδύσεων, μεταξύ άλλων μέσω ενισχυμένης διεθνούς συνεργασίας, σε αγροτικές υποδομές, αγροτική έρευνα και υπηρεσίες επέκτασης, τεχνολογική ανάπτυξη και τράπεζες γονιδίων φυτών και ζώων, προκειμένου να ενισχυθεί η παραγωγική ικανότητα της γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες
2.β - Διόρθωση και πρόληψη εμπορικών περιορισμών και στρεβλώσεων στις παγκόσμιες γεωργικές αγορές, μεταξύ άλλων μέσω της παράλληλης εξάλειψης όλων των μορφών γεωργικών εξαγωγικών επιδοτήσεων και όλων των εξαγωγικών μέτρων με ισοδύναμο αποτέλεσμα, σύμφωνα με την εντολή του Αναπτυξιακού Γύρου της Ντόχα
2.γ - Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών τροφίμων και των παραγώγων τους και διευκόλυνση της έγκαιρης πρόσβασης στις πληροφορίες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων τροφίμων, προκειμένου να περιοριστεί η ακραία αστάθεια των τιμών των τροφίμων

E-WEB-Goal-03.png

3.

Εξασφαλίστε υγιείς ζωές και προάγετε την ευημερία για όλους σε όλες τις ηλικίες

3.1 - Έως το 2030, μειώστε την παγκόσμια αναλογία μητρικής θνησιμότητας σε λιγότερο από 70 ανά 100.000 γεννήσεις ζώντων
3.2 - Έως το 2030, τερματισμός των αποτρέψιμων θανάτων νεογνών και παιδιών κάτω των 5 ετών, με όλες τις χώρες να στοχεύουν στη μείωση της νεογνικής θνησιμότητας σε τουλάχιστον 12 ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων γεννήσεων και τη θνησιμότητα κάτω των 5 ετών σε τουλάχιστον 25 ανά 1.000 ζωντανές γεννήσεις
3.3 - Έως το 2030, τερματισμός των επιδημιών του AIDS, της φυματίωσης, της ελονοσίας και των παραμελημένων τροπικών ασθενειών και καταπολέμηση της ηπατίτιδας, των ασθενειών που μεταδίδονται στο νερό και άλλων μεταδοτικών ασθενειών
3.4 - Έως το 2030, μείωση κατά ένα τρίτο της πρόωρης θνησιμότητας από μη μεταδοτικές ασθένειες μέσω πρόληψης και θεραπείας και προώθηση της ψυχικής υγείας και ευημερίας
3.5 - Ενίσχυση της πρόληψης και της θεραπείας της κατάχρησης ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της κατάχρησης ναρκωτικών και της επιβλαβούς χρήσης αλκοόλ
3.6 - Έως το 2020, να μειωθεί κατά το ήμισυ ο αριθμός των θανάτων και τραυματισμών παγκοσμίως από τροχαία ατυχήματα
3.7 - Έως το 2030, να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού προγραμματισμού, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης, καθώς και της ενσωμάτωσης της αναπαραγωγικής υγείας σε εθνικές στρατηγικές και προγράμματα
3.8 - Επίτευξη καθολικής κάλυψης υγείας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας οικονομικών κινδύνων, πρόσβασης σε ποιοτικές βασικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και πρόσβασης σε ασφαλή, αποτελεσματικά, ποιοτικά και οικονομικά βασικά φάρμακα και εμβόλια για όλους
3.9 - Έως το 2030, σημαντική μείωση του αριθμού των θανάτων και των ασθενειών από επικίνδυνα χημικά και τη ρύπανση και τη μόλυνση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους
3.α - Ενίσχυση της εφαρμογής της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού σε όλες τις χώρες, κατά περίπτωση
3.β - Υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης εμβολίων και φαρμάκων για τις μεταδοτικές και μη μεταδοτικές ασθένειες που επηρεάζουν κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες, παρέχει πρόσβαση σε οικονομικά βασικά φάρμακα και εμβόλια, σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Ντόχα για τη Συμφωνία TRIPS και τη Δημόσια Υγεία, που επιβεβαιώνει το δικαίωμα των αναπτυσσόμενων χωρών να χρησιμοποιούν πλήρως τις διατάξεις της Συμφωνίας για τις Εμπορικές πτυχές των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας σχετικά με τις ευελιξίες για την προστασία της δημόσιας υγείας και, ειδικότερα, να παρέχουν πρόσβαση σε φάρμακα για όλους
3.γ - Ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης της υγείας και της πρόσληψης, ανάπτυξης, κατάρτισης και διατήρησης του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη
3.δ - Ενίσχυση της ικανότητας όλων των χωρών, ιδίως των αναπτυσσόμενων χωρών, για έγκαιρη προειδοποίηση, μείωση κινδύνου και διαχείριση εθνικών και παγκόσμιων κινδύνων για την υγεία

E-WEB-Goal-04.png

4.

Διασφάλιση της χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιης ποιότητας εκπαίδευσης και προώθηση ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους

4.1 - Έως το 2030, να διασφαλιστεί ότι όλα τα κορίτσια και τα αγόρια ολοκληρώνουν δωρεάν, δίκαιη και ποιοτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που οδηγεί σε σχετικά και αποτελεσματικά μαθησιακά αποτελέσματα
4.2 - Έως το 2030, εξασφαλίστε ότι όλα τα κορίτσια και τα αγόρια έχουν πρόσβαση σε ποιοτική πρώιμη παιδική ανάπτυξη, φροντίδα και προσχολική εκπαίδευση, ώστε να είναι έτοιμα για πρωτοβάθμια εκπαίδευση
4.3 - Έως το 2030, εξασφάλιση ίσης πρόσβασης για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες σε οικονομικά προσιτή και ποιοτική τεχνική, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
4.4 - Έως το 2030, να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των νέων και των ενηλίκων που διαθέτουν σχετικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, για απασχόληση, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και επιχειρηματικότητα
4.5 - Έως το 2030, εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση και εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για τα ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, των αυτόχθονων πληθυσμών και των παιδιών σε ευάλωτες καταστάσεις
4.6 - Έως το 2030, διασφαλίστε ότι όλοι οι νέοι και ένα σημαντικό ποσοστό ενηλίκων, τόσο ανδρών όσο και γυναικών, θα έχουν γνώση γραμματισμού και αριθμητικής
4.7 - Έως το 2030, εξασφαλίστε ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, μέσω της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και βιώσιμους τρόπους ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την προώθηση μιας κουλτούρας ειρήνης και μη βίας , την παγκόσμια ιθαγένεια και την εκτίμηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της συμβολής του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη
4.α - Δημιουργία και αναβάθμιση εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων που είναι ευαίσθητες στα παιδιά, την αναπηρία και το φύλο και παρέχουν ασφαλή, μη βίαια, χωρίς αποκλεισμούς και αποτελεσματικά περιβάλλοντα μάθησης για όλους
4.β - Έως το 2020, να επεκταθεί ουσιαστικά παγκοσμίως ο αριθμός των υποτροφιών που διατίθενται σε αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη και αφρικανικές χώρες, για εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης και της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, μηχανικών και επιστημονικών προγραμμάτων, σε ανεπτυγμένες χώρες και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες
4.γ - Έως το 2030, να αυξηθεί ουσιαστικά η προσφορά καταρτισμένων εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων μέσω διεθνούς συνεργασίας για την κατάρτιση εκπαιδευτικών σε αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη

E-WEB-Goal-05.png

5.

Επίτευξη της ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών

5.1 - Τέρμα κάθε μορφής διακρίσεων κατά όλων των γυναικών και των κοριτσιών παντού
5.2 - Εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά όλων των γυναικών και κοριτσιών στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας και της σεξουαλικής και άλλων τύπων εκμετάλλευσης
5.3 - Εξάλειψη όλων των επιβλαβών πρακτικών, όπως παιδικός, πρόωρος και αναγκαστικός γάμος και ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων
5.4 - Αναγνώριση και εκτίμηση της μη αμειβόμενης φροντίδας και της οικιακής εργασίας μέσω της παροχής δημόσιων υπηρεσιών, υποδομών και πολιτικών κοινωνικής προστασίας και της προώθησης της κοινής ευθύνης εντός του νοικοκυριού και της οικογένειας, όπως αρμόζει σε εθνικό επίπεδο
5.5 - Διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής των γυναικών και των ίσων ευκαιριών για ηγεσία σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων στην πολιτική, οικονομική και δημόσια ζωή
5.6 - Διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα αναπαραγωγής, όπως έχουν συμφωνηθεί σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου και τα έγγραφα αποτελέσματος των συνεδρίων αναθεώρησής τους
5.α - Ανάληψη μεταρρυθμίσεων για την παροχή ίσων δικαιωμάτων στις γυναίκες σε οικονομικούς πόρους, καθώς και πρόσβαση στην ιδιοκτησία και τον έλεγχο της γης και άλλων μορφών ιδιοκτησίας, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, κληρονομιάς και φυσικών πόρων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία
5.β - Ενίσχυση της χρήσης της τεχνολογίας που επιτρέπει, ιδίως της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών, για την προώθηση της χειραφέτησης των γυναικών
5.γ - Υιοθέτηση και ενίσχυση υγιών πολιτικών και εκτελεστής νομοθεσίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και κοριτσιών σε όλα τα επίπεδα

6.

Διασφάλιση διαθεσιμότητας και βιώσιμης διαχείρισης νερού και αποχέτευσης για όλους

6.1 - Έως το 2030, επιτύχετε καθολική και δίκαιη πρόσβαση σε ασφαλές και οικονομικά προσιτό πόσιμο νερό για όλους
6.2 - Έως το 2030, να επιτευχθεί πρόσβαση σε επαρκή και δίκαιη υγιεινή και υγιεινή για όλους και να τερματιστεί η ανοιχτή αφόδευση, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών και εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις
6.3 - Έως το 2030, βελτίωση της ποιότητας του νερού μειώνοντας τη ρύπανση, εξαλείφοντας την απόρριψη και ελαχιστοποιώντας την έκλυση επικίνδυνων χημικών ουσιών και υλικών, μειώνοντας στο μισό το ποσοστό των ακατέργαστων λυμάτων και αυξάνοντας σημαντικά την ανακύκλωση και την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση παγκοσμίως
6.4 - Έως το 2030, να αυξηθεί σημαντικά η αποδοτικότητα χρήσης νερού σε όλους τους τομείς και να διασφαλιστεί η βιώσιμη απόσυρση και παροχή γλυκού νερού για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και η ουσιαστική μείωση του αριθμού των ανθρώπων που υποφέρουν από λειψυδρία
6.5 - Έως το 2030, εφαρμόστε την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων μέσω διασυνοριακής συνεργασίας κατά περίπτωση
6.6 - Έως το 2020, προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων που σχετίζονται με το νερό, συμπεριλαμβανομένων των βουνών, των δασών, των υγροτόπων, των ποταμών, των υδροφορέων και των λιμνών
6.α - Έως το 2030, να επεκταθεί η διεθνής συνεργασία και η υποστήριξη ανάπτυξης ικανοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες σε δραστηριότητες και προγράμματα που σχετίζονται με το νερό και την αποχέτευση, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών συλλογής νερού, αφαλάτωσης, αποδοτικότητας νερού, επεξεργασίας λυμάτων, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης
6.β - Υποστήριξη και ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη βελτίωση της διαχείρισης του νερού και της αποχέτευσης

E-WEB-Goal-07.png

7.

Διασφάλιση διαθεσιμότητας και βιώσιμης διαχείρισης νερού και αποχέτευσης για όλους

7.1 - Έως το 2030, εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες
7.2 - Έως το 2030, να αυξηθεί σημαντικά το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα
7.3 - Μέχρι το 2030, διπλάσιος ο παγκόσμιος ρυθμός βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
7.α - Έως το 2030, ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην έρευνα και τεχνολογία καθαρής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της προηγμένης και καθαρότερης τεχνολογίας ορυκτών καυσίμων, και προώθηση των επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές και τεχνολογία καθαρής ενέργειας
7.β - Έως το 2030, να επεκταθεί η υποδομή και να αναβαθμιστεί η τεχνολογία για την παροχή σύγχρονων και βιώσιμων ενεργειακών υπηρεσιών για όλους στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη και στις κλειστές αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματά τους υποστήριξη

E-WEB-Goal-08.png

8.

Προώθηση της βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους

8.1 - Διατήρηση της κατά κεφαλήν οικονομικής ανάπτυξης σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και, ειδικότερα, τουλάχιστον 7 τοις εκατό αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ετησίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες
8.2 - Επίτευξη υψηλότερων επιπέδων οικονομικής παραγωγικότητας μέσω διαφοροποίησης, τεχνολογικής αναβάθμισης και καινοτομίας, μεταξύ άλλων μέσω της εστίασης σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης εργασίας
8.3 - Προώθηση πολιτικών προσανατολισμένων στην ανάπτυξη που υποστηρίζουν παραγωγικές δραστηριότητες, αξιοπρεπή δημιουργία θέσεων εργασίας, επιχειρηματικότητα, δημιουργικότητα και καινοτομία και ενθαρρύνουν την επισημοποίηση και ανάπτυξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
8.4 - Να βελτιώσει σταδιακά, έως το 2030, την παγκόσμια αποδοτικότητα των πόρων στην κατανάλωση και την παραγωγή και να προσπαθήσει να αποσυνδέσει την οικονομική ανάπτυξη από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το δεκαετές πλαίσιο προγραμμάτων για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, με τις ανεπτυγμένες χώρες να αναλαμβάνουν την ηγεσία
8.5 - Έως το 2030, επίτευξη πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες, συμπεριλαμβανομένων των νέων και των ατόμων με αναπηρίες, και ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας
8.6 - Έως το 2020, σημαντική μείωση του ποσοστού των νέων που δεν εργάζονται, εκπαίδευση ή κατάρτιση
8.7 - Λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων για την εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας, τον τερματισμό της σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων και διασφάλιση της απαγόρευσης και εξάλειψης των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της στρατολόγησης και χρήσης παιδιών στρατιωτών, και έως το 2025 τερματισμός της παιδικής εργασίας σε όλες τις μορφές της
8.8 - Προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και προώθηση ασφαλών και ασφαλών εργασιακών περιβαλλόντων για όλους τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών εργαζομένων, ιδίως των μεταναστριών και εκείνων που βρίσκονται σε επισφαλή απασχόληση
8.9 - Έως το 2030, σχεδιάστε και εφαρμόστε πολιτικές για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού που δημιουργεί θέσεις εργασίας και προωθεί τον τοπικό πολιτισμό και τα προϊόντα
8.10 - Ενίσχυση της ικανότητας των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να ενθαρρύνουν και να επεκτείνουν την πρόσβαση σε τραπεζικές, ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για όλους
8.α - Αύξηση της βοήθειας για το εμπόριο για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, μεταξύ άλλων μέσω του ενισχυμένου ολοκληρωμένου πλαισίου για την τεχνική βοήθεια που σχετίζεται με το εμπόριο στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες
8.β - Έως το 2020, αναπτύξτε και εφαρμόστε μια παγκόσμια στρατηγική για την απασχόληση των νέων και εφαρμόστε το Παγκόσμιο Σύμφωνο Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας

E-WEB-Goal-09.png

9.

Δημιουργήστε ανθεκτικές υποδομές, προωθήστε τη χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη εκβιομηχάνιση και προωθήστε την καινοτομία

9.1 - Ανάπτυξη ποιοτικής, αξιόπιστης, βιώσιμης και ανθεκτικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και διασυνοριακών υποδομών, για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της ανθρώπινης ευημερίας, με έμφαση στην προσιτή και δίκαιη πρόσβαση για όλους
9.2 - Προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη εκβιομηχάνιση και, έως το 2030, σημαντική αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας στην απασχόληση και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες, και διπλασιασμός του μερίδιού της στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες
9.3 - Αύξηση της πρόσβασης βιομηχανικών και άλλων επιχειρήσεων μικρής κλίμακας, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής πίστωσης, και την ενσωμάτωσή τους σε αλυσίδες αξίας και αγορές
9.4 - Έως το 2030, αναβάθμιση των υποδομών και των βιομηχανιών μετασκευής για να γίνουν βιώσιμες, με αυξημένη αποδοτικότητα χρήσης πόρων και μεγαλύτερη υιοθέτηση καθαρών και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και βιομηχανικών διαδικασιών, με όλες τις χώρες να αναλαμβάνουν δράση σύμφωνα με τις αντίστοιχες δυνατότητές τους
9.5 - Ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, αναβάθμιση των τεχνολογικών ικανοτήτων των βιομηχανικών τομέων σε όλες τις χώρες, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένης, έως το 2030, της ενθάρρυνσης της καινοτομίας και της ουσιαστικής αύξησης του αριθμού των εργαζομένων στην έρευνα και ανάπτυξη ανά 1 εκατομμύριο άτομα και της δημόσιας και ιδιωτικής έρευνας και ανάπτυξης δαπάνες
9.α - Διευκόλυνση της βιώσιμης και ανθεκτικής ανάπτυξης υποδομών στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω ενισχυμένης οικονομικής, τεχνολογικής και τεχνικής υποστήριξης προς τις αφρικανικές χώρες, τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τις μεσόγειες αναπτυσσόμενες χώρες και τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη
9.β - Υποστήριξη της εγχώριας τεχνολογικής ανάπτυξης, έρευνας και καινοτομίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ άλλων με τη διασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος πολιτικής για, μεταξύ άλλων, τη βιομηχανική διαφοροποίηση και την προσθήκη αξίας στα εμπορεύματα
9.γ - Σημαντική αύξηση της πρόσβασης στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών και προσπάθεια για παροχή καθολικής και οικονομικά προσιτής πρόσβασης στο Διαδίκτυο στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες έως το 2020

E-WEB-Goal-10.png

10.

Μείωση της ανισότητας εντός και μεταξύ των χωρών

10.1 - Έως το 2030, σταδιακά επιτυγχάνεται και διατηρείται η αύξηση του εισοδήματος του κατώτερου 40 τοις εκατό του πληθυσμού με ρυθμό υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο
10.2 - Έως το 2030, ενδυνάμωση και προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνότητας, καταγωγής, θρησκείας ή οικονομικής ή άλλης κατάστασης
10.3 - Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και μείωση των ανισοτήτων ως προς το αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων με την εξάλειψη νόμων, πολιτικών και πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις και προωθώντας την κατάλληλη νομοθεσία, πολιτικές και δράση σχετικά
10.4 - Υιοθετήστε πολιτικές, ιδίως δημοσιονομικές, μισθολογικές και κοινωνικής προστασίας, και σταδιακά επιτύχετε μεγαλύτερη ισότητα
10.5 - Βελτίωση της ρύθμισης και παρακολούθησης των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών και ιδρυμάτων και ενίσχυση της εφαρμογής τέτοιων κανονισμών
10.6 - Διασφάλιση ενισχυμένης εκπροσώπησης και φωνής για τις αναπτυσσόμενες χώρες στη λήψη αποφάσεων σε παγκόσμιους διεθνείς οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, προκειμένου να παραχθούν πιο αποτελεσματικοί, αξιόπιστοι, υπόλογοι και νόμιμοι θεσμοί
10.7 - Διευκόλυνση της ομαλής, ασφαλούς, τακτικής και υπεύθυνης μετανάστευσης και κινητικότητας των ανθρώπων, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής προγραμματισμένων και καλά διαχειριζόμενων πολιτικών μετανάστευσης
10.α - Εφαρμογή της αρχής της ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, σύμφωνα με τις συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
10.β - Ενθάρρυνση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας και των χρηματοοικονομικών ροών, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων ξένων επενδύσεων, προς κράτη όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, ιδίως λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, αφρικανικές χώρες, μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη και κλειστές αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με τα εθνικά τους σχέδια και προγράμματα
10.γ - Έως το 2030, μειώστε σε λιγότερο από 3 τοις εκατό το κόστος συναλλαγής των εμβασμάτων μεταναστών και εξαλείψτε τους διαδρόμους εμβασμάτων με κόστος υψηλότερο από 5 τοις εκατό

E-WEB-Goal-11.png

11.

Κάντε τις πόλεις και τους ανθρώπινους οικισμούς χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες

11.1 - Έως το 2030, εξασφάλιση πρόσβασης για όλους σε επαρκή, ασφαλή και οικονομικά προσιτή στέγαση και βασικές υπηρεσίες και αναβάθμιση των παραγκουπόλεων
11.2 - Έως το 2030, παροχή πρόσβασης σε ασφαλή, οικονομικά προσιτά, προσβάσιμα και βιώσιμα συστήματα μεταφορών για όλους, βελτιώνοντας την οδική ασφάλεια, ιδίως με την επέκταση των δημόσιων μεταφορών, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες όσων βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, γυναικών, παιδιών, ατόμων με αναπηρίες και ηλικιωμένων ατόμων
11.3 - Έως το 2030, ενίσχυση της περιεκτικής και βιώσιμης αστικοποίησης και της ικανότητας για συμμετοχικό, ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχεδιασμό και διαχείριση ανθρώπινου οικισμού σε όλες τις χώρες
11.4 - Ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία και τη διαφύλαξη της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
11.5 - Έως το 2030, να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των θανάτων και τον αριθμό των ανθρώπων που επηρεάζονται και να μειώσει σημαντικά τις άμεσες οικονομικές απώλειες σε σχέση με το παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν που προκαλούνται από καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των καταστροφών που σχετίζονται με το νερό, με έμφαση στην προστασία των φτωχών και των ανθρώπων ευάλωτες καταστάσεις
11.6 - Έως το 2030, μείωση των δυσμενών κατά κεφαλήν περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πόλεων, μεταξύ άλλων δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του αέρα και στη διαχείριση αστικών και άλλων απορριμμάτων
11.7 - Έως το 2030, παροχή καθολικής πρόσβασης σε ασφαλείς, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμους, πράσινους και δημόσιους χώρους, ιδίως για γυναίκες και παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες
11.α - Υποστήριξη θετικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεσμών μεταξύ αστικών, περιαστικών και αγροτικών περιοχών ενισχύοντας τον εθνικό και περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό
11.β - Έως το 2020, να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των πόλεων και των ανθρώπινων οικισμών που υιοθετούν και εφαρμόζουν ολοκληρωμένες πολιτικές και σχέδια για την ένταξη, την αποδοτικότητα των πόρων, τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την ανθεκτικότητα στις καταστροφές και την ανάπτυξη και εφαρμογή, σύμφωνα με το Sendai Πλαίσιο για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030, ολιστική διαχείριση κινδύνου καταστροφών σε όλα τα επίπεδα
11.γ - Υποστήριξη λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, μεταξύ άλλων μέσω οικονομικής και τεχνικής βοήθειας, για την κατασκευή βιώσιμων και ανθεκτικών κτιρίων με χρήση τοπικών υλικών

E-WEB-Goal-12.png

12.

Εξασφάλιση βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής

12.1 - Εφαρμογή του δεκαετούς πλαισίου προγραμμάτων για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, με όλες τις χώρες να αναλαμβάνουν δράση, με τις ανεπτυγμένες χώρες να αναλαμβάνουν την ηγεσία, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη και τις δυνατότητες των αναπτυσσόμενων χωρών
12.2 - Έως το 2030, να επιτευχθεί η αειφόρος διαχείριση και η αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων
12.3 - Έως το 2030, μειώστε κατά το ήμισυ τα παγκόσμια κατά κεφαλήν απορρίμματα τροφίμων σε επίπεδο λιανικής και καταναλωτή και μειώστε τις απώλειες τροφίμων κατά μήκος των αλυσίδων παραγωγής και εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών μετά τη συγκομιδή
12.4 - Έως το 2020, επιτύχετε την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των χημικών ουσιών και όλων των αποβλήτων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, σύμφωνα με τα συμφωνημένα διεθνή πλαίσια, και θα μειώσετε σημαντικά την έκλυσή τους στον αέρα, το νερό και το έδαφος, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και περιβάλλον
12.5 - Έως το 2030, μειώστε ουσιαστικά την παραγωγή απορριμμάτων μέσω πρόληψης, μείωσης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης
12.6 - Ενθάρρυνση των εταιρειών, ιδιαίτερα των μεγάλων και διεθνικών εταιρειών, να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές και να ενσωματώσουν πληροφορίες αειφορίας στον κύκλο αναφοράς τους
12.7 - Προώθηση πρακτικών δημοσίων συμβάσεων που είναι βιώσιμες, σύμφωνα με τις εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες
12.8 - Έως το 2030, εξασφαλίστε ότι οι άνθρωποι παντού έχουν τις σχετικές πληροφορίες και ευαισθητοποίηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον τρόπο ζωής σε αρμονία με τη φύση
12.α - Υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών να ενισχύσουν την επιστημονική και τεχνολογική τους ικανότητα να κινηθούν προς πιο βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής
12.β - Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της βιώσιμης ανάπτυξης για τον αειφόρο τουρισμό που δημιουργεί θέσεις εργασίας και προωθεί την τοπική κουλτούρα και προϊόντα
12.γ - Εξορθολογισμός των αναποτελεσματικών επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων που ενθαρρύνουν τη σπατάλη κατανάλωση με την άρση των στρεβλώσεων της αγοράς, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης της φορολογίας και της σταδιακής κατάργησης αυτών των επιβλαβών επιδοτήσεων, όπου υπάρχουν, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις ειδικές ανάγκες και συνθήκες των αναπτυσσόμενων χωρών και την ελαχιστοποίηση των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων στην ανάπτυξή τους με τρόπο που προστατεύει τους φτωχούς και τις πληγείσες κοινότητες

E-WEB-Goal-13.png

13.

Λάβετε επείγουσα δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της*

13.1 - Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας προσαρμογής σε κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και φυσικές καταστροφές σε όλες τις χώρες
13.2 - Ενσωμάτωση μέτρων για την κλιματική αλλαγή στις εθνικές πολιτικές, στρατηγικές και σχεδιασμό
13.3 - Βελτίωση της εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης και της ανθρώπινης και θεσμικής ικανότητας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την προσαρμογή, τη μείωση των επιπτώσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση
13.α - Εφαρμογή της δέσμευσης που ανέλαβαν οι ανεπτυγμένες χώρες στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή με στόχο την από κοινού κινητοποίηση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως έως το 2020 από όλες τις πηγές για την αντιμετώπιση των αναγκών των αναπτυσσόμενων χωρών στο πλαίσιο ουσιαστικών δράσεων μετριασμού και διαφάνεια στην εφαρμογή και πλήρη λειτουργία του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα μέσω της κεφαλαιοποίησής του το συντομότερο δυνατό
13.β - Προώθηση μηχανισμών για την αύξηση της ικανότητας για αποτελεσματικό σχεδιασμό και διαχείριση που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της εστίασης στις γυναίκες, τη νεολαία και τις τοπικές και περιθωριοποιημένες κοινότητες

* Αναγνωρίζοντας ότι η Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή είναι το κύριο διεθνές, διακυβερνητικό φόρουμ για τη διαπραγμάτευση της παγκόσμιας απάντησης στην κλιματική αλλαγή.

E-WEB-Goal-14.png

14.

Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη

14.1 - Έως το 2025, να αποτρέψει και να μειώσει σημαντικά τη θαλάσσια ρύπανση κάθε είδους, ιδίως από χερσαίες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων απορριμμάτων και της ρύπανσης από θρεπτικά συστατικά
14.2 - Έως το 2020, διαχειριστείτε και προστατέψτε βιώσιμα τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα για την αποφυγή σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, και λήψη μέτρων για την αποκατάστασή τους προκειμένου να επιτευχθούν υγιείς και παραγωγικοί ωκεανοί
14.3 - Ελαχιστοποίηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οξίνισης των ωκεανών, μεταξύ άλλων μέσω ενισχυμένης επιστημονικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα
14.4 - Έως το 2020, να ρυθμιστεί αποτελεσματικά η συγκομιδή και να τερματιστεί η υπεραλίευση, η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία και οι καταστροφικές αλιευτικές πρακτικές και να εφαρμοστούν επιστημονικά σχέδια διαχείρισης, προκειμένου να αποκατασταθούν τα ιχθυαποθέματα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, τουλάχιστον σε επίπεδα που μπορούν να παράγουν το μέγιστο βιώσιμη απόδοση, όπως καθορίζεται από τα βιολογικά τους χαρακτηριστικά
14.5 - Μέχρι το 2020, διατηρήστε τουλάχιστον το 10 τοις εκατό των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών, σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο και με βάση τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές πληροφορίες
14.6 - Έως το 2020, να απαγορεύονται ορισμένες μορφές αλιευτικών επιδοτήσεων που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα ικανότητα και την υπεραλίευση, να καταργούνται οι επιδοτήσεις που συμβάλλουν στην παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία και να αποφεύγεται η εισαγωγή νέων τέτοιων επιδοτήσεων, αναγνωρίζοντας την κατάλληλη και αποτελεσματική ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση για την ανάπτυξη Οι ανεπτυγμένες χώρες θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των διαπραγματεύσεων για τις επιδοτήσεις αλιείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
14.7 - Έως το 2030, να αυξηθούν τα οικονομικά οφέλη για τα αναπτυσσόμενα κράτη και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες από τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων, μεταξύ άλλων μέσω της αειφόρου διαχείρισης της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του τουρισμού
14.α - Αύξηση της επιστημονικής γνώσης, ανάπτυξη ερευνητικής ικανότητας και μεταφορά θαλάσσιας τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τις κατευθυντήριες γραμμές της Διακυβερνητικής Ωκεανογραφικής Επιτροπής για τη μεταφορά της θαλάσσιας τεχνολογίας, προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία των ωκεανών και να ενισχυθεί η συμβολή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στην ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των αναπτυσσόμενων μικρών νησιωτικών κρατών και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών
14.β - Παροχή πρόσβασης σε βιοτεχνικούς αλιείς μικρής κλίμακας σε θαλάσσιους πόρους και αγορές
14.γ - Ενίσχυση της διατήρησης και της αειφόρου χρήσης των ωκεανών και των πόρων τους με την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου όπως αντικατοπτρίζεται στο UNCLOS, το οποίο παρέχει το νομικό πλαίσιο για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση των ωκεανών και των πόρων τους, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 158 του The Future We Θέλω

E-WEB-Goal-15.png

15.

Προστασία, αποκατάσταση και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων, βιώσιμη διαχείριση των δασών, καταπολέμηση της ερημοποίησης και ανάσχεση και αντιστροφή της υποβάθμισης της γης και ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας

15.1 - Έως το 2020, εξασφαλίστε τη διατήρηση, αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των χερσαίων και εσωτερικών οικοσυστημάτων γλυκών υδάτων και των υπηρεσιών τους, ιδίως των δασών, των υγροτόπων, των βουνών και των ξηρών περιοχών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες
15.2 - Έως το 2020, να προωθηθεί η εφαρμογή της αειφόρου διαχείρισης όλων των τύπων δασών, να σταματήσει η αποψίλωση των δασών, να αποκατασταθούν τα υποβαθμισμένα δάση και να αυξηθεί ουσιαστικά η δάσωση και η αναδάσωση παγκοσμίως
15.3 - Έως το 2030, καταπολέμηση της ερημοποίησης, αποκατάσταση της υποβαθμισμένης γης και του εδάφους, συμπεριλαμβανομένης της γης που έχει πληγεί από την ερημοποίηση, την ξηρασία και τις πλημμύρες, και προσπαθεί να επιτύχει έναν κόσμο ουδέτερο ως προς την υποβάθμιση της γης
15.4 - Έως το 2030, διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους να παρέχουν οφέλη που είναι απαραίτητα για την αειφόρο ανάπτυξη
15.5 - Λήψη επείγουσας και σημαντικής δράσης για τη μείωση της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων, την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και, έως το 2020, την προστασία και την πρόληψη της εξαφάνισης απειλούμενων ειδών
15.6 - Προώθηση δίκαιης και δίκαιης κατανομής των οφελών που προκύπτουν από τη χρήση γενετικών πόρων και προώθηση της κατάλληλης πρόσβασης σε αυτούς τους πόρους, όπως έχει συμφωνηθεί διεθνώς
15.7 - Λήψη επείγουσας δράσης για τον τερματισμό της λαθροθηρίας και της εμπορίας προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας και αντιμετώπιση τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς παράνομων προϊόντων άγριας ζωής
15.8 - Έως το 2020, θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και τη σημαντική μείωση των επιπτώσεων των χωροκατακτητικών ξένων ειδών στα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα και τον έλεγχο ή την εξάλειψη των ειδών προτεραιότητας
15.9 - Έως το 2020, ενσωματώστε τις αξίες του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, τις αναπτυξιακές διαδικασίες, τις στρατηγικές και τους λογαριασμούς για τη μείωση της φτώχειας
15.α - Κινητοποίηση και σημαντική αύξηση οικονομικών πόρων από όλες τις πηγές για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων
15.β - Κινητοποίηση σημαντικών πόρων από όλες τις πηγές και σε όλα τα επίπεδα για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών και την παροχή επαρκών κινήτρων στις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση αυτής της διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης και της αναδάσωσης
15.γ - Ενίσχυση της παγκόσμιας υποστήριξης για τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας και της εμπορίας προστατευόμενων ειδών, μεταξύ άλλων με την αύξηση της ικανότητας των τοπικών κοινοτήτων να επιδιώκουν βιώσιμες ευκαιρίες διαβίωσης

E-WEB-Goal-16.png

16.

Προώθηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες για βιώσιμη ανάπτυξη, παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδόμηση αποτελεσματικών, υπεύθυνων και χωρίς αποκλεισμούς θεσμών σε όλα τα επίπεδα

16.1 - Μείωση όλων των μορφών βίας και των σχετικών ποσοστών θανάτων παντού
16.2 - Να τερματιστεί η κακοποίηση, η εκμετάλλευση, η εμπορία και κάθε μορφή βίας κατά και βασανιστηρίων παιδιών
16.3 - Προώθηση του κράτους δικαίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και διασφάλιση ίσης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους
16.4 - Έως το 2030, να μειώσει σημαντικά τις παράνομες ροές χρηματοδότησης και όπλων, να ενισχύσει την ανάκτηση και την επιστροφή κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και να καταπολεμήσει κάθε μορφή οργανωμένου εγκλήματος
16.5 - Μείωση ουσιαστικά της διαφθοράς και της δωροδοκίας σε όλες τις μορφές τους
16.6 - Ανάπτυξη αποτελεσματικών, υπεύθυνων και διαφανών θεσμών σε όλα τα επίπεδα
16.7 - Διασφάλιση ανταποκρινόμενης, χωρίς αποκλεισμούς, συμμετοχική και αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα
16.8 - Διεύρυνση και ενίσχυση της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων χωρών στους θεσμούς της παγκόσμιας διακυβέρνησης
16.9 - Έως το 2030, παρέχετε νομική ταυτότητα για όλους, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής γεννήσεων
16.10 - Διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες και προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμφωνίες
16.α - Ενίσχυση των σχετικών εθνικών θεσμών, μεταξύ άλλων μέσω της διεθνούς συνεργασίας, για την οικοδόμηση ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, για την πρόληψη της βίας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος
16.β - Προώθηση και επιβολή νόμων και πολιτικών που δεν εισάγουν διακρίσεις για αειφόρο ανάπτυξη

E-WEB-Goal-17.png

17.

Ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και αναζωογόνηση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη

17.1 - Ενίσχυση της κινητοποίησης των εγχώριων πόρων, μεταξύ άλλων μέσω της διεθνούς υποστήριξης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, για τη βελτίωση της εγχώριας ικανότητας για τη συλλογή φόρων και άλλων εσόδων
17.2 - Οι ανεπτυγμένες χώρες να εφαρμόσουν πλήρως τις επίσημες δεσμεύσεις τους για αναπτυξιακή βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης πολλών ανεπτυγμένων χωρών να επιτύχουν τον στόχο του 0,7 τοις εκατό της ΕΑΒ/ΑΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες και του 0,15 έως 0,20 τοις εκατό της ΕΑΒ/ΑΕΕ στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Οι πάροχοι ΕΑΒ ενθαρρύνονται να εξετάσουν το ενδεχόμενο να θέσουν στόχο να παρέχουν τουλάχιστον το 0,20 τοις εκατό της ΕΑΒ/ΑΕΕ στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες
17.3 - Κινητοποίηση πρόσθετων οικονομικών πόρων για τις αναπτυσσόμενες χώρες από πολλαπλές πηγές
17.4 - Βοηθήστε τις αναπτυσσόμενες χώρες να επιτύχουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους μέσω συντονισμένων πολιτικών που στοχεύουν στην ενίσχυση της χρηματοδότησης του χρέους, της ελάφρυνσης του χρέους και της αναδιάρθρωσης του χρέους, ανάλογα με την περίπτωση, και αντιμετώπιση του εξωτερικού χρέους των υπερχρεωμένων φτωχών χωρών για τη μείωση του χρέους
17.5 - Υιοθέτηση και εφαρμογή καθεστώτων προώθησης επενδύσεων για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες
17.6 - Ενίσχυση Βορρά-Νότου, Νότου-Νότου και τριγωνικής περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας και πρόσβασης στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία και ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων με αμοιβαία συμφωνημένους όρους, μεταξύ άλλων μέσω βελτιωμένου συντονισμού μεταξύ των υφιστάμενων μηχανισμών, ιδίως σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, και μέσω ενός παγκόσμιου μηχανισμού διευκόλυνσης της τεχνολογίας
17.7 - Προώθηση της ανάπτυξης, της μεταφοράς, της διάδοσης και της διάδοσης περιβαλλοντικά ορθών τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες χώρες με ευνοϊκούς όρους, συμπεριλαμβανομένων με ευνοϊκούς και προνομιακούς όρους, όπως συμφωνήθηκαν αμοιβαία
17.8 - Πλήρης λειτουργικότητα της τράπεζας τεχνολογίας και του μηχανισμού ανάπτυξης ικανοτήτων επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες έως το 2017 και ενίσχυση της χρήσης της τεχνολογίας ευνοϊκής, ιδίως της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών
17.9 - Ενίσχυση της διεθνούς υποστήριξης για την εφαρμογή αποτελεσματικής και στοχευμένης ανάπτυξης ικανοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες για την υποστήριξη εθνικών σχεδίων για την υλοποίηση όλων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω Βορρά-Νότου, Νότου-Νότου και τριγωνικής συνεργασίας
Ανάπτυξη ικανοτήτων -
Χρηματοδότηση -
Συστημικά Θέματα - Πολιτική και Θεσμική Συνοχή
Τεχνολογία -
Εμπορικές συναλλαγές -
17.10 - Προώθηση ενός καθολικού, βασισμένου σε κανόνες, ανοιχτού, αμερόληπτου και δίκαιου πολυμερούς συστήματος εμπορίου στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, μεταξύ άλλων μέσω της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού του θεματολογίου της Ντόχα
17.11 - Σημαντική αύξηση των εξαγωγών των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως με σκοπό τον διπλασιασμό του μεριδίου των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών στις παγκόσμιες εξαγωγές έως το 2020
17.12 - Πραγματοποίηση έγκαιρης εφαρμογής της αδασμολόγητης και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβασης στην αγορά σε μόνιμη βάση για όλες τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι οι προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται στις εισαγωγές από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι διαφανείς και απλές και συμβάλλουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά
17.13 - Ενίσχυση της παγκόσμιας μακροοικονομικής σταθερότητας, μεταξύ άλλων μέσω του συντονισμού των πολιτικών και της συνοχής των πολιτικών
17.14 - Ενίσχυση της συνοχής των πολιτικών για την αειφόρο ανάπτυξη
17.15 - Σεβαστείτε τον χώρο πολιτικής και την ηγεσία κάθε χώρας για τη θέσπιση και εφαρμογή πολιτικών για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Πολυμετοχικές συνεργασίες
17.16 - Ενίσχυση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για την αειφόρο ανάπτυξη, που συμπληρώνεται από συνεργασίες πολλών ενδιαφερομένων που κινητοποιούν και μοιράζονται γνώσεις, τεχνογνωσία, τεχνολογία και οικονομικούς πόρους, για να υποστηρίξουν την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις χώρες, ιδίως τις αναπτυσσόμενες χώρες
17.17 - Ενθάρρυνση και προώθηση αποτελεσματικών συμπράξεων δημόσιου τομέα, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις στρατηγικές εξεύρεσης πόρων των εταιρικών σχέσεων

Δεδομένα, παρακολούθηση και λογοδοσία
17.18 - Έως το 2020, να ενισχυθεί η υποστήριξη για τη δημιουργία ικανοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και των αναπτυσσόμενων μικρών νησιωτικών κρατών, για να αυξηθεί σημαντικά η διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας, έγκαιρων και αξιόπιστων δεδομένων ανά εισόδημα, φύλο, ηλικία, φυλή, εθνικότητα , μεταναστευτικό καθεστώς, αναπηρία, γεωγραφική θέση και άλλα χαρακτηριστικά σχετικά με τα εθνικά πλαίσια
17.19 - Έως το 2030, βασιστείτε σε υπάρχουσες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη μετρήσεων προόδου όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη που συμπληρώνουν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και υποστηρίζουν τη δημιουργία στατιστικών ικανοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες

Sustainability Impact Corporate Awards
για τους UNSDGs

Οι SISDG έχουν σχεδιάσει ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς που αφορά τους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας, δηλαδή τον περιβαλλοντικό, τον κοινωνικό και τη διακυβέρνηση, το οποίο απευθύνεται στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN-SDGs) ειδικά για τα Εταιρικά βραβεία Sustainability Impact. Η έρευνα υλοποίησε το μοντέλο SY που αξιολογήθηκε από την SGS με τις σχετικές ρήτρες του ISO 10015. Ενώ χρησιμοποιεί την αξιολόγηση επιπτώσεων βιωσιμότητας ως πλαίσιο, είναι ένας πρόσφατα αναπτυγμένος δείκτης για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτικών που λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις περισσότερες διαστάσεις αειφορίας και έχουν βελτιστοποιηθεί χρησιμοποιείται ευρέως από πολλούς διεθνικούς οργανισμούς. 

Με την εγγραφή σας στο πρόγραμμα, η απάντησή σας θα δοθεί προσεκτικά από μια ομάδα ειδικών σε όλο τον κόσμο. Σε όλες τις συμμετέχουσες εταιρείες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό, ενώ δύο είδη βραβείων θα απονεμηθούν σε εταιρείες. Επιπλέον, θα προσφέρουμε βοήθεια για την καταχώριση της συνεισφοράς σας στους SDGs του ΟΗΕ στην παγκόσμια πλατφόρμα μητρώου των Ηνωμένων Εθνών ως αναγνώριση της προσπάθειάς σας.
 

Στους Εταιρικούς Βραβευθέντες θα δοθεί μια λίστα παραδοτέων στα ακόλουθα:

 

  1. Ένα πιστοποιητικό βράβευσης θα εκδοθεί με το λογότυπο Sustainability Impact Corporate.

  2. Το νέο λογότυπο Sustainability Impact Corporate μαζί με την επωνυμία της εταιρείας θα εκδοθούν και θα καταχωρηθούν ως νέο εμπορικό σήμα για εκτύπωση σε επαγγελματική κάρτα.

  3. Συνεργασία με την υπηρεσία καταχώρισης διαδικτυακής πλατφόρμας UN-SDGs θα προσφέρεται σε εταιρείες, για παράδειγμα, το SIIP-UN (https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/)·

  4. Θα παρέχεται παραπομπή στο ESG και/ή στην Έκθεση Βιωσιμότητας για τους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών 17 από αρμόδια συμβουλευτική εταιρεία.

  5. Παραπομπή στους Πράσινους Χρηματοδότες στις επιχειρηματικές μας κοινότητες που παρέχουν προϊόντα χρηματοοικονομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των Πράσινων Ομολόγων και των Δανείων που συνδέονται με τη Βιωσιμότητα. 

bottom of page